Przedsiębiorco! Rusza pierwszy nabór do projektu pn. Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie

Dyrektor Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Trzcianie ogłasza pierwszy nabór do udziału w projekcie pn. Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie. Otwarcie Inkubatora już wkrótce.

Inkubator Przedsiębiorczości powstał w związku z realizacją przez Gminę Trzciana projektu pn. „Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie” nr RPMP.03.02.00-12-0093/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1.117.980,27 zł.

O przyjęcie do Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Trzcianie, ubiegać się może Przedsiębiorca jeśli:

 1. spełnia kryteria MŚP (mały i średni przedsiębiorca),
 2. dokonał rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG lub KRS po dniu 01.01.2017 r.,
 3. posiada siedzibę lub oddział na terenie Gminy Trzciana lub na terenie gmin powiatu bocheńskiego.

Warunki 1-3 muszą być spełnione łącznie.

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie wraz z załącznikami jest dostępny na stronie w zakładce Inkubator – Do pobrania. Szczegóły dotyczące procedury naboru znajdują się w Regulaminie. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem

Przedsiębiorca ubiegający się o przyjęcie do Inkubatora powinien złożyć Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie. Wniosek jest kompletny, w przypadku złożenia go wraz z wymaganymi dokumentami takimi jak:

 1. dokument założycielski: wpis do CEIDG o działalności lub wydruk z rejestru przedsiębiorców KRS,
 2. dokument potwierdzający nadanie numeru statystycznego REGON,
 3. dokument potwierdzający nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP,
 4. oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 5. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu,
 6. oświadczenie o wielkości Przedsiębiorcy,
 7. oświadczenie o powstaniu/nie powstaniu Przedsiębiorstwa z udziałem wsparcia pomostowego,
 8. klauzula informacyjna – RODO.

Wniosek o przyjęcie do Inkubatora należy złożyć w terminie prowadzonego naboru od 24 czerwca do 15 lipca 2022 roku w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór 1/2022 do Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Trzcianie”:

 1. osobiście w Urzędzie Gminy Trzciana w Sekretariacie lub u Dyrektora Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości (adres: Urząd Gminy Trzciana, Trzciana 302, 32-722 Trzciana) w dni robocze, w godzinie 7:30 – 15:30
 2. lub za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub kurierem na adres:

Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie

Urząd Gminy Trzciana

32-733 Trzciana 302

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Trzcianie. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wyniki naboru zamieszczone zostaną na stronie internetowej Inkubatora www.inkubator-trzciana.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Inkubatora https://bip.malopolska.pl/giptrzciana.

Dyrektor poinformuje Wnioskodawcę o pozytywnym rozpatrzeniu Wniosku.

Skip to content