Gminny Inkubator Przedsiębiorczości
w Trzcianie

KRYTERIA NABORU

Nabór przedsiębiorców, chcących funkcjonować w strukturach Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Trzcianie im. Kornela Morawieckiego Solidarności Walczącej lub chcących korzystać z usług specjalistycznych odbywa się w terminie i na warunkach w ogłoszonym naborze. Nabór jest ogłaszany przez Dyrektora Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Trzcianie im. Kornela Morawieckiego Solidarności Walczącej pod warunkiem dostępności lokalowej oraz wolnych miejsc pozwalających na skorzystanie z usług specjalistycznych prowadzonych przez Inkubator. Nabory będą prowadzone do momentu wyczerpania miejsc zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie.

Warunki formalne i zasady prowadzonego naboru:

 1. Beneficjentem może być:
   • Przedsiębiorca z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) we wczesnej fazie rozwoju,
   • Przedsiębiorca, który dokonał rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG lub KRS po dniu 01.01.2017 r.,
   • Przedsiębiorca, który posiada siedzibę lub oddział na terenie Gminy Trzciana lub na terenie powiatu bocheńskiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
 2. Warunki określone w punkcie 1 muszą być spełnione łącznie przez Przedsiębiorcę.
 3. Zmiana formy prawnej prowadzonej działalności po 01.01.2017 r. nie stanowi rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG lub KRS po dniu 01.01.2017 r.
 4. Wnioskodawca może złożyć Wniosek o przyjęcie do Inkubatora, w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o naborze.
 5. Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyjęcie do Inkubatora zostanie zamieszczone na stronie internetowej Inkubatora inkubator-trzciana.pl, BIP Inkubatorahttps://bip.malopolska.pl/giptrzciana oraz na stronie internetowej www.trzciana.pl. Ogłoszenie może zostać opublikowane również w mediach społecznościowych oraz w lokalnej prasie.
 6. Preferencyjną grupę Przedsiębiorców, którzy zostaną zrekrutowani do Inkubatora w pierwszej kolejności stanowić będą Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą do 24 miesięcy (licząc na dzień złożenia Wniosku o przyjęcie do Inkubatora), a drugiej kolejności Przedsiębiorcy działający w branżach wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Małopolski tj.:
   • nauki o życiu,
   • energia zrównoważona,
   • technologie informacyjne i komunikacyjne,
   • chemia,
   • produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych,
   • elektronika i przemysł maszynowy,
   • przemysły kreatywne i czasu wolnego.

W dalszej kolejności zostaną zrekrutowani pozostali Przedsiębiorcy, którzy złożyli Wniosek o przyjęcie do Inkubatora.

 1. Wnioskodawca ubiegający się o przyjęcie do Inkubatora, obowiązany jest przedłożyć uzupełniony, kompletny i podpisany Wniosek o przyjęcie do Inkubatora zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu w miejscu i terminie ogłoszonym w naborze.
 2. Złożenie Wniosku o przyjęcie do Inkubatora w terminie i formie innej niż wskazanej w określonym  naborze powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 3. Wniosek o przyjęcie do Inkubatora jest kompletny, w przypadku złożenia go wraz z wymaganymi dokumentami takimi jak:
   • dokument założycielski: wpis do CEIDG o działalności lub wydruk z rejestru przedsiębiorców KRS,
   • oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz jednostek samorządu terytorialnego,
   • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu,
   • oświadczenie o wielkości Przedsiębiorcy,
   • oświadczenie o powstaniu/nie powstaniu Przedsiębiorstwa z udziałem wsparcia pomostowego,
   • klauzula informacyjna – RODO.
 4. Dokumenty należy poświadczyć za zgodność z oryginałem, a oświadczenia i klauzula muszą być opatrzone podpisem Wnioskodawcy oraz datą sporządzenia.
 5. Z naboru wyklucza się Wnioskodawcę:
   • który nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 1 niniejszego Regulaminu,
   • który zalega z opłacaniem zobowiązań publiczno-prawnych,
   • który prowadzi działalność gospodarczą stanowiącą zagrożenie dla środowiska naturalnego, sprzeczną z powszechnie przyjętymi normami i obyczajami lub przepisami prawa,
   • z którym została uprzednio rozwiązana Umowa inkubacji, z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy,
   • który powstał z udziałem wsparcia w ramach poddziałania 8.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, w okresie kwalifikowania się do tzw. wsparcia pomostowego, zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowej dotyczącym 8. Osi priorytetowej pn. Rynek pracy.
 6. Dyrektor dokonuje weryfikacji złożonych Wniosków o przyjęcie do Inkubatora, sprawdzając, czy Wnioskodawca złożył kompletny Wniosek o przyjęcie do Inkubatora wraz z wymaganymi dokumentami oraz czy spełnia kryteria określone w ustępie 1 i czy nie podlega wykluczeniu zgodnie z ustępem 11.
 7. Wnioskodawca, który nie złożył kompletnego Wniosku o przyjęcie do Inkubatora wraz z dokumentami zostanie poinformowany przez Dyrektora o możliwości uzupełnienia Wniosku o przyjęcie do Inkubatora w terminie 5 dni. Dyrektor powiadomi Wnioskodawcę w sposób telefoniczny oraz za pośrednictwem wiadomości elektronicznej skierowanej na wskazany we Wniosku o przyjęcie do Inkubatora adres e-mail. W przypadku nie uzupełnienia Wniosku o przyjęcie do Inkubatora w terminie, Dyrektor pozostawia Wniosek o przyjęcie do Inkubatora bez rozpatrzenia.
 8. W kolejnym etapie Dyrektor dokonuje szczegółowej analizy i ponownej oceny Wniosku o przyjęcie do Inkubatora wraz z wymaganymi dokumentami. Dyrektor umawia spotkanie aplikacyjne z Wnioskodawcą w celu omówienia potrzeb i opracowania planu wsparcia udzielanego przez Inkubator. W pierwszej kolejności spotkania odbędą się z Wnioskodawcami, którzy spełniają warunki opisane w ust. 6. W dalszej kolejności spotkania odbędą się z pozostałymi Wnioskodawcami, którzy kwalifikują się do objęcia nieodpłatnym wsparciem.
 9. W przypadku, gdy liczba Wnioskodawców spełniających warunki wymagane do przyjęcia do Inkubatora, jest wyższa niż liczba dostępnych miejsc, dla Przedsiębiorców którzy mogą zostać przyjęci do Inkubatora, wybór dokonywany jest w oparciu o kryteria wskazane w ust. 6, a w następnej kolejności decyduje data wpływu Wniosku o przyjęcie do Inkubatora.
 10. Dyrektor sporządza wyniki naboru Wniosków o przyjęcie do Inkubatora w postaci listy Wnioskodawców zakwalifikowanych do zawarcia Umowy inkubacji oraz listy rezerwowej.
 11. Dyrektor zamieszcza Wyniki naboru na stronie internetowej Inkubatora inkubator-trzciana.pl oraz na stronie BIP Inkubatora https://bip.malopolska.pl/giptrzciana.
 12. Wnioskodawca przyjęty do Inkubatora obowiązany jest do podpisania Umowy inkubacji w terminie określonym przez Dyrektora. Umowa inkubacji zawierana jest na okres realizacji projektu tj. do dnia 30.06.2023 r. Po zakończeniu realizacji Umowy inkubacji możliwe jest zawarcie nowej umowy na warunkach określonych przez Dyrektora.
 13. Nie zawarcie Umowy inkubacji w terminie, o którym mowa w ust. 16 powyżej jest równoznaczne z rezygnacją z objęcia nieodpłatnym wsparciem i możliwości korzystania z oferowanych usług Inkubatora. Jednocześnie Przedsiębiorca zostaje skreślony z listy, a jego miejsce zajmuje Przedsiębiorca z listy rezerwowej.

 

Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie

Trzciana 147

biuro@inkubator-trzciana.pl

14 613 61 49

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

Wyślij wiadomość

Wyrażam zgodę

Mapa
Skip to content